Publicații

Prezentul document este livrabil conform proiectului co-finanţat de IEE, MESHARTILITY (Măsurarea şi distribuirea datelor cu furnizorii de utilităţi pentru Pactul Primarilor). Pe baza constatărilor făcute în cadrul proiectului şi a schimbărilor generate în cursul desfăşurării acestuia, prezentul document oferă recomandări pentru facilitarea schimbului eficient de date între furnizorii de utilităţi şi autorităţile locale.
Recomandările făcute pot fi implementate adesea printr-un număr de mecanisme, cum ar fi prin consolidarea directivelor UE existente, elaborarea de noi directive UE, sau prin transpunerea directivelor UE în legislaţia naţională a statelor membre, sau prin elaborarea unor norme şi reglementări naţionale, sau chiar prin standarde industriale şi alte iniţiative voluntare.
Practicile de distribuire a datelor sunt strâns legate de structura pieţei energetice din fiecare ţară. Pentru fiecare ţară, structura actuală a pieţei este rezultatul unor evoluţii istorice şi al nivelului actual de dereglementare atins (ca răspuns la reglementările UE). Rolul, mandatul şi asumarea răspunderii de către jucătorii industriali va afecta în primul rând natura datelor generate, apoi modul în care ele sunt procesate şi persoanele cărora le sunt distribuite.
Prezentul document nu indică aşadar metode specifice de acţiune, ci mai degrabă oferă o serie de recomandări care pot să fie, într-o mai mică sau mai mare măsură, adecvate şi eficiente în cazul fiecărui stat-membru, date fiind circumstanţele locale. Pentru a descărca acest document apasă aici.
Prezentul document este livrabil conform proiectului co-finanţat de IEE, MESHARTILITY (Măsurarea şi distribuirea datelor cu furnizorii de utilităţi pentru Pactul Primarilor). Pe baza constatărilor făcute în cadrul proiectului şi a schimbărilor produse în cursul desfăşurării acestuia, prezentul document oferă recomandări pentru facilitarea schimbului eficient de date între furnizorii de utilităţi şi autorităţile locale. Prezentul raport se concentrează asupra experienţelor acumulate în urma proiectului şi lecţiilor învăţate prin participarea municipalităţilor, a furnizorilor de utilităţi şi a structurilor de suport. Se bazează pe un document livrabil anterior, ‘D2.7 Document de politici recomandate în vederea dezbaterii cu UE şi Instituţiile Naţionale”, care a constituit baza de discuţie în cadrul celei de-a doua Mese Rotunde Europene, şi de consultaţii ulterioare cu părţile interesate. Punctele de vedere mai aprofundate obţinute în urma acestor consultări au fost folosite pentru finalizarea acestui raport 5.4: Document de politici şi recomandări pentru factorii de decizie ai UE.
Recomandările făcute pot fi implementate adesea printr-un număr de mecanisme, precum prin consolidarea directivelor UE existente, elaborarea de noi directive UE, sau prin transpunerea directivelor UE în legislaţia naţională a statelor membre, sau prin elaborarea unor norme şi reglementări naţionale, sau chiar prin stimulente normative şi financiare, precum şi prin standarde industriale şi alte iniţiative voluntare.
Pentru a descărca acest document apasă aici.
Dezvoltarea capacităților administraţiilor publice locale de a lua măsuri în ceea ce privește schimbarea climei și sursele de energie – de la planificare şi acțiune la monitorizare – este obiectivul principal al unuia dintre cele mai importante proiecte europene cofinanțate vreodată de programul Intelligent Energy Europe (Energie Inteligentă Europa). Covenant capaCITY își asumă dezvoltarea și susținerea comunităților alimentate cu energie regenerabilă din întreaga Europă. Acest suport ajută la crearea unor lanțuri de valoare adăugată la nivel regional prin îmbuătăţirea eficienței energetice și utilizarea surselor locale de energie regenerabilă.
Există un grad de interes fără precedent cât și multă presiune la nivelul administrațiilor publice ocale de a obține o securitate a energiei și o sursă de electricitate și încălzire pentru cetățeni la prețuri accesibile. Construirea unui sistem energetic inteligent, descentralizat și eficient, alimentat din surse regenerabile locale este soluția pentru ambele provocări. În plus, redezvoltarea urbană și rurală cu o amprentă de carbon scăzută contribuie la imaginea de ansamblu și la esența eforturilor ICLEI, anume utilizarea sustenabilă a resurselor naturale, inclusiv a climei, asigurând faptul că sistemele politice, economice și sociale garantează o calitate ridicată a vieții pentru noi toți.
Lipsa de conștientizare, cunoaștere și capacitate reprezintă primul obstacol pe care administraţiile publice locale trebuie să îl depășească în ceea ce privește măsurile climaterice și energetice. Astfel, s-a dezvoltat o abordare specifică pentru depăşi conceptele ad-hoc, axate pe o singură temă. Covenant CapaCITY este un program european comprehensiv și bine structurat de dezvoltare a capacităților organelor municipale de decizie la nivel politic și tehnic, susținând toate etapele implementării unui PAED.
Pentru acest proiect inovator suntem mândri să confirmăm că am adus laolaltă expertiza a 19 parteneri europeni renumiți pentru a combina informații practice și exemple gata de replicat de-a lungul a 8 module tematice. Rezultatul este un pachet unic și interactiv de materiale de training online atât pentru comunitățile aflate la început, cât și pentru cele avansate. Prin acest Pachet CapaCITY cât și cu ajutorul trainerilor noștri naționali CapaCITY, zeci de administraţii publice locale au dobândit deja încrederea și capacitatea de a-și propune obiective mai ambițioase, de a-și implementa PAED-urile și de a continua să își prezinte realizările în proiecte precum Convenția Primarilor și Registrul Climatului Orașului. Pentru a descărca acest document apasă aici.
Un inventar GES (emisiile de gaze cu efect de seră) este o reprezentare tabelară a energiei consumate, a deșeurilor produse și a altor surse de emisii din facilitățile municipalităților sau din întreaga comunitate, pentru un an ales pentru analiză, plus utilizarea factorilor de emisie conveniți, pentru a calcula baza în funcție de care pot fi evaluate “cantitățile de emisii ” .
Furnizează un punct de plecare în măsurarea evoluției pentru obținerea reducerilor de emisii obþinute din implementarea măsurilor (sau „acțiunilor”) locale de reducere a emisiilor – în acest context este denumit un Inventar de referință al emisiilor (IRE).
Inventarele de emisii care sunt efectuate în conformitate cu IRE sunt numite Inventare de monitorizare a emisiilor (IME). Acestea sunt utilizate pentru e verifica regulat evoluția și a monitoriza reducerile obținute după implementarea măsurilor GES – în mod ideal, în fiecare an sau cel puțin o datã la trei ani.
Este utilă divizarea unui inventar într-un inventar pentru operațiunile administrației locale și unul pentru întreaga comunitate. De asemenea, este important să se înțeleagă că acestea sunt două componente ale unui inventar complet necesar pentru o municipalitate, determinate de granițele geopolitice sau de jurisdicție, și anume:
– Un inventar pentru „operațiunile guvernamentale” acesta oferă o referință și permite măsurarea precisă a rezultatelor măsurilor ce implică clădiri, facilități și vehicule aflate în proprietatea sau utilizate de municipalitate . Acest inventar al operațiunilor guvernamentale utilizeazã date deja deținute de municipalitate, și astfel ar fi ușor de realizat.
– Un inventar al „comunității” reprezintã calcularea (sau estimarea) tuturor surselor de emisii din granițele geopolitice ale unei municipalități, adică din cadrul întregii comunități.
Valorile de referință sunt importante pentru monitorizarea evoluției oricărui proiect de mediu – pentru a înțelege cu ce comparați dezvoltarea în viitor. Eficiența energetică și activitățile cu amprentă redusă de carbon se încadrează de asemenea în această categorie – vrei să știți unde au loc reducerille reale de GES, monitorizând totodată și alte aspecte precum crearea de locuri de muncă pe plan local etc. Pentru a descărca acest articol apasă aici.
Planul de acțiune pentru tranziția unei comunități la alimentarea cu energie regenerabilă și pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, în special dioxidul de carbon și gazul metan este schițat în Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă – PAED. Acesta este un document formal de planificare creat pentru autoritățile publice locale, care se bazează pe evaluarea problemelor energetice și pe explorarea soluțiilor potențiale. Prin urmare, PAED-ul urmărește inventarul emisiilor de GES realizat pe întregul teritoriu al municipalității și realizarea unei evaluări a aspectelor relevante, cum ar fi securitatea energetică (furnizarea de energie stabilă, accesibilitatea energiei, etc.). Aceste rezultate sunt cruciale pentru definirea unei game largi de acțiuni adecvate – denumite și mãsuri, într-un anumit interval de timp. Pentru fiecare măsură trebuie desemnat un responsabil principal, plus grupurile care vor fi implicate.
Dezvoltarea PAED ar trebui să implice atât secțiunile politice, cât și secțiunile tehnice ale administrației publice locale:
– Este rolul primarului și al consilierilor săi să decidă asupra direcției comunității și astfel PAED-ul este un document de consiliere politică aprobat de consiliul local.
– Personalul municipal are nevoie de un PAED ca document de planificare și monitorizare – de la personalul tehnic (care se ocupă cu energia, mobilitatea, clădirile, deșeurile, apa sau urbanismul) la experții de comunicare municipale care trebuie să informeze și să crească gradul de conștientizare a cetățenilor și sectorului de afaceri/industrial.
Toate departamente municipale trebuie să fie implicate într-o anumită măsură și este nevoie de informațiile și instrumentele adecvate pentru a se angaja la momentul potrivit, utilizând PAED-ul ca pe un manual de acțiune. Din punct de vedere politic, și opoziția trebuie implicată, deoarece doar printr-o abordare reciproc integrată PAED-ul va deveni punctul de plecare pentru construirea unei strategii durabile, pe termen lung. Pentru a descărca acest articol apasă aici.
Realizarea cu succes a unui Plan Local pentru Acțiune în domeniul Energiei Durabile (PAED) necesită implicarea întregii comunități, denumită generic cu termenul din limba engleza – stakeholder.
Stakeholderii sunt persoane, grupuri de persoane sau organizații care afectează și/sau ar putea fi afectate de activitățile, produsele sau serviciile unei organizații cât și de performanța asociată referitoare la problemele adresate în AA1000 Standardul de implicare al stakeholderilor 2011 (http://www.accountability.org/standards/aa1000ses/index.html).
În contextul dezvoltării și implementării unui PAED, implicarea stakeholderilor trebuie planificată și gestionată – în acest caz de către administrația publică locală.
Implicarea stakeholderilor este o activitate care trebuie condusă printr-o strategie bine definită. Trebuie să aibă un set clar de obiective, un program, un buget și o alocare de responsabilități.
Întregul personal municipal trebuie informat cu privire la acest program (și ei sunt stakeholderi!), trebuie să înțeleagă de ce se desfășoară și ce implicații poate avea asupra rezultatelor PAED.
În planificarea unui PAED, stakeholderii importanți includ liderii locali (consilieri și manageri/executivi aleși), personal municipal din toate departamentele, comunitatea localã, mediul de afaceri și cel industrial de la nivel local, furnizorii de energie, agențiile de energie, universitățile, companiile de construcții, comunitatea, cetățenii etc. Este esențial să identificăm cine sunt ei și reprezentanții lor încă de la începutul procesului de planificare al unui PAED, cu intenția de a-i implica în domeniile adecvate. Pentru a descărca acest articol apasă aici.

eNEWS

Echipa AEEPM se străduiește să te țină la curent cu ultimele noutăți din domeniul energiei și dezvoltării durabile.
Zilnic se petrec evenimente care ne afectează comunitatea, familia, afacerile, prezentul și viitorul.
Prin acest Newsletter, încercăm să îți oferim un mic ajutor pentru a fi la zi cu tot cea ce se întâmplă.
Pentru a primi la timp eNews te rugăm să petreci 1 (unu) minut pentru a te abona.
Click pentru a te abona!