SPEEDIER

SPEEDIER este o soluție extrem de inovatoare, cuprinzătoare, de tip ghișeu-unic, care utilizează o abordare integrată privind gestionarea energiei, oferind informații, consiliere, consolidarea capacităților, audituri energetice, finanțare, implementarea soluțiilor eficiente din punct de vedere energetic și monitorizarea impactului obținut.

SPEEDIER este un serviciu de gestionare a energiei externalizat, autofinanțat, care aduce numeroase beneficii IMM-urilor, facilitând implementarea măsurilor de conservare a energiei și obținerea accesului la piața serviciilor energetice. Serviciul va fi pus la dispoziția participanților prin intermediul consultanților, auditorilor și experților în domeniu de energie și va avea ca scop facilitarea aplicării auditurilor energetice și a implementării ulterioare a măsurilor de eficiență energetică în cadrul IMM-urilor.

De asemenea, serviciul simplifică procesul de identificare și de implementare a măsurilor de economisire a energiei în cadrul IMM-urilor prin externalizarea tuturor activităților de gestionare a energiei care altfel ar necesita mult timp și expertiză tehnică.

Ciclul iterativ de implementare a măsurilor de conservare a energiei, determinarea economiilor în raport cu un nivel de referință convenit, alocarea și reinvestirea economiilor astfel obținute pentru a implementa măsuri suplimentare reprezintă principiul de bază inovativ al serviciului SPEEDIER, potrivit pentru a fi aplicat atât de către IMM-uri, cât și în cadrul întreprinderilor mari.

Obiective

 • Facilitarea aplicării auditurilor energetice și punerea în aplicare a măsurilor de conservare a energiei rezultate în cadrul IMM-urilor în fiecare dintre cele 4 regiuni pilot, oferind un program externalizat de gestionare a energiei.
 • Demonstrarea eficienței mecanismului de autofinanțare ca mijloc de a stimula investițiile în măsuri de conservare a energiei de către IMM-uri și de către întreprinderi mari.
 • Dezvoltarea culturii energetice în cadrul IMM-urilor printr-o serie de activități de sensibilizare privind angajamentele necesare și de consolidare a capacităților, rezultatul urmărit fiind dezvoltarea IMM-urilor care cunosc toate aspectele legate de multiplele beneficii ale auditului energetic.
 • Dovedirea cu argumente că serviciul SPEEDIER este un instrument inovator și eficient care poate fi utilizat de statele membre pentru o mai bună punere în aplicare a prevederilor Articolului 8 din FED în cadrul IMM-urilor și întreprinderilor mari.
 • Câteva instrumente similare sunt disponibile în unele state membre, dar facilitarea schimbului de informații încrucișate între cele mai bune practici în elaborarea politicilor (de la finanțare a resurselor de optimizare pentru realizarea politicilor EE) între nivel național, regional și local este absolut necesară.
 • Dezvoltarea abilităților părților interesate de pe piață, asigurând că serviciul SPEEDIER continuă să funcționeze pe termen lung, chiar și după încheierea proiectului.
Mergi la pagina web a proiectului

PUBLENEF

PUBLENEF (Sprijin acordat autorităților publice pentru implementarea politicilor de eficiență energetică) este un proiect finanțat de CE în cadrul programului Orizont 2020 și se va derula timp de 36 de luni din februarie în 2016.
Abordări tradiționale pentru împărtășirea experiențelor de politică privind Eficiența Energetică (EE) de multe ori nu intră în detalii suficiente, și nici nu furnizează Statelor Membre UE la nivel național, regional sau local, sprijinul necesar necesar pentru ca acestea să ia decizii în cunoștință de cauză și în cele din urmă pentru a se asigura că acestea pot să conceapă și să pună în aplicare politici solide de EE .
PUBLENEF abordează tema EE7-2015 Orizont 2020 privind „Consolidarea capacității autorităților publice de a planifica și implementa politici și măsuri energetice durabile”.
PUBLENEF își propune să asiste statele membre ale Uniunii Europene în punerea în aplicare a unor politici efective și eficiente energetic durabile (cu accent pe eficiența energetică) care să le permită acestora să facă uz de cele mai bune practici și politici puse în aplicare în alte state membre, la nivel național, regional și / sau nivel local.
PUBLENEF este un proiect foarte participativ, cu scopul principal de a sprijini capacitatea factorilor de decizie la nivel național, regional și local în elaborarea politicilor EE.
Echipa de proiect este un consorțiu european format din două rețele europene, împreună cu 12 parteneri naționali.

Rezultate așteptate

 • Obiectivele specifice ale PUBLENEF includ evaluarea și învățarea practicilor de implementare a politicilor de eficiență energetică existente în țările UE, regiuni și orașe; pentru a consolida oportunitățile de rețele pentru agențiile publice relevante; și să dezvolte și să se adapteze instrumente pentru agențiile publice pentru a le ajuta să pună în aplicare politici de eficiență energetică.
 • Participarea părților interesate astfel încât să permită consolidarea capacităților și diseminarea rezultatelor pentru factorii de decizie politică și părțile interesate, care vor primi mesajele PUBLENEF și își vor putea adapta comportamentul relativ la energie și sustenabilitate pe termen mediu și lung.
 • PUBLENEF va elabora orientări detaliate, iar prin activitățile de implicare a părților interesate planificate cu atenție și bine gestionate va livra cu succes un pachet cuprinzător de sprijin, asigurând transferul eficient de cunoștințe și consolidarea capacității în țările partenere în proiect.
 • Va stabili și lansa o ”hartă de urmat” prin crearea unei platforme bazate pe web pentru ca statele membre să poată accesa cu ușurință informații și îndrumări cu privire la toate aspectele legate de elaborarea politicilor EE.
 • Câteva instrumente similare sunt disponibile în unele state membre, dar facilitarea schimbului de informații încrucișate între cele mai bune practici în elaborarea politicilor (de la finanțare a resurselor de optimizare pentru realizarea politicilor EE) între nivel național, regional și local este absolut necesară.
 • PUBLENEF își propune colectarea de informații necesare și în alte regiuni sau orașe pe care acestea să le utilizeze, în scopul de a identifica soluții adecvate care să răspundă nevoilor specifice ale acestora.
 • Instrumentele dezvoltate vor consta în practici personalizate pentru agențiile publice, în scopul de a identifica grupul țintă cheie al acestora în EEOs lor și/sau măsuri alternative care pot genera economii și tehnologiile respective implicate.
Mergi la pagina web a proiectului

PANEL 2050

Până în 2050, UE își propune să reducă emisiile în mod substanțial – cu 80-95% față de nivelurile din 1990, ca parte a eforturilor cerute de către țările dezvoltate, ca grup. Transformarea Europei într-o extrem de eficientă energetic și o economie cu emisii reduse de carbon, de asemenea, va stimula economia, va crea locuri de muncă și va consolida competitivitatea Europei. Pentru ca UE să atingă această ambiție, autoritățile publice la nivel național și mai ales la nivel local trebuie să dezvolte politici energetice adaptate la nivel local și planuri de acțiune, cu o implicare puternică din partea actorilor locali, inclusiv industria energetică privată și actorii societății civile trebuie să se axeze atât pe producția de energie din surse regenerabile, precum și pe creșterea eficienței energetice. Activități ale societății bazate pe emisii de carbon scăzute sunt strâns legate de viziunea dezvoltării durabile și urmăresc să îmbunătățească și să adapteze acțiunile și economia către o ne dependență a creșterii economice de emisiile de dioxid de carbon. În Europa Centrală și de Est creșterea generării de energie din surse regenerabile este inferioară nivelului mediu al UEcea ce înseamnă că țările din ECE trebuie să își intensifice eforturile actuale pentru a atinge în 2020 ambiția UE.
Unele dintre aceste provocări în țările din ECE sunt:
1) o prioritate în materie de dezvoltare durabilă;
2) o capacitate redusă de gestionare a energiei la nivel local;
3) o lipsă de cooperare pentru a aborda împreună provocările comune.
Pentru a aborda aceste provocări în țările ECE proiectul PANEL 2050 va oferi sprijinul necesar pentru dezvoltarea capacității și coordonarea exemplelor pozitive, care se vor conecta și care vor permite părților interesate locale relevante din diferite regiuni din țările ECE interacțiunea în cadrul unor rețelele locale de energie durabilă și repetabile.
Scopul proiectului PANEL 2050 este de a crea o structură care să colaboreze pentru energie durabilă și care sa fie repetabilă la nivel local (municipiu / comunitate), în cazul în care părțile interesate locale relevante colaborează pentru crearea unei viziuni locale energetice, strategii și planuri de acțiune pentru tranziția către comunitățile cu emisii reduse de carbon până în 2050.

Rezultate așteptate

 • Identificarea și sprijinirea liderilor locali în domeniul energiei sustenabile, care să preia conducerea în elaborarea și punerea în aplicare a planurilor de acțiune locală, să promoveze conceptul către alte localități (municipalități), precum și pentru supravegherea sustenabilității pe termen lung a rețelelor locale de părți interesate (stakeholderi).
 • Crearea de rețele ale părților locale interesate, care vor dezvolta o viziune comună și se vor sprijini reciproc pentru crearea de comunități cu emisii reduse de carbon, pe scară largă, până în 2050.
 • Crearea unei platforme online dedicată colaborării între acestre părți interesate locale „CEESEN”
 • Sprijin pentru dezvoltarea de noi strategii locale peentru energie durabilă.
 • Îmbunătățirea capacității administrative a acestei rețele locale a părților interesate ce pot fi exemplu de urmat pentru alte localități.
 • Consolidarea și sprijinirea reproducerii conceptului de rețele locale ale părților interesate prin comunicarea orientată către alte comunități locale, regionale, naționale și autorități publice europene.
Mergi la pagina web a proiectului

Covenant capaCITY

Provocarea: Există o nevoie urgentă de a dezvolta mult mai multe comunități energetice durabile (SEC) în întreaga Europă, pentru susținerea atingerii obiectivelor de reducere a gazelor cu efect de seră (GHG) la nivel național și european.
–20% până în 2020 (cu o creștere potențială la 30% până în 2020) și îndeplinirea altor priorități UE. În plus, pentru a se asigura că orașele rămân ”locuibile”, acestea trebuie să se concentreze pe îmbunătățirea securității energetice locale (energie stabilă, suficientă, accesibilă pentru toți), trebuie să abordeze problema dezvoltării economice durabile la nivel local (sau revitalizării) și să asigure o infrastructură de energie/construcții/transport mai puternică într-o lume în schimbare. Totuși, între situația curentă, punctul în care este luată o decizie privind dezvoltarea unei SEC, și realizarea primului progres, există discrepanțe majore la nivelul administraţiilor locale (LG) în multe țări – discrepanțe de conștientizare, cunoaștere, interes și capacitate.
Răspunsul nostru: Acest proiect european de construire a capacității de impact major cu durata de 3 ani a abordat aceste discrepanțe la nivel local în 15 țări, motivând și permițând în mod direct multor LG-uri să răspundă eficient ”provocărilor privind clima și energia” în întreaga comunitate și la nivelul municipalităților mai sus menționate. Un punct de interes major a fost sprijinirea comunităților de dimensiuni mici și medii, deoarece un număr foarte mare din acestea se confruntă la nivel european cu provocări inerente de productivitate (fonduri limitate și dimensiunea personalului). Odată ce productivitatea acestora s-a îmbunătățit – acolo unde este posibil în limba Convenţiei Primarilor (CoM), și pot de asemenea răspunde apoi cerințelor riguroase de raportare și livrare.
Abordare specifică: Trecând dincolo de conceptul de workshop obișnuit ad hoc, unic, un program LG european bine structurat de formare a capacității a fost dezvoltat și derulat pentru a susține toate fazele de implementare a Planului de Acțiune în domeniul Energiei Durabile (PAED) – de la motivație, planificare şi implementare, la monitorizare și evaluare. A fost folosită o abordare a ”formării energetice”, ce combină informații și elemente de formare interactivă (educație electronică, jocuri, studii de caz în format video și text, interviuri cu experții, workshop-uri și conferințe video), folosind schimbul direct de cunoștințe și experiențe (face-to-face training, îndrumare de către orașul asociat, îndrumare din partea experților) ca elemente cheie.
Atenția multi-națională: Programul a fost conceptualizat, testat și implementat ca un program practic, multi-lingvist – folosind o abordare educațională solidă pentru profesioniștii formatori țintă. Acesta a constat într-o versiune europeană generică (în limba engleză) și câteva versiuni la nivel de țară care tratează aspecte specifice în funcție de țară. Au fost abordate trei grupuri de țări țintă, pe baza nivelurilor de angajare:
• De interes primar: Bulgaria, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Polonia, România, Slovenia
• De interes secundar: Finlanda, Franța, Suedia, Marea Britanie (UK)
• De interes terțiar: Austria, Germania, Slovacia
Interes dublu: administraţiile locale (oameni, structuri, procese) sunt la nivele diferite de dezvoltare. Astfel, programul a fost dezvoltat pentru a susține două nivele de dezvoltare:
Îndrumare PAED de primă generație: îndrumare pas cu pas pentru comunitățile de start-up (modul de realizare a unui inventar al gazelor cu efect de seră și de progres în etapele următoare);
Îndrumare PAED din generația a doua: analiza și îmbunătățirea PAED-urilor din generația a doua din comunitățile intermediare / avansate (schimb de parteneri, îndrumare prin experți), încurajarea unor obiective mai ambițioase (de ex. -40% CO2 până în 2020).
Conceptul este proiectat ca un catalizator pentru acțiunile locale din întreaga Europă.

Rezultate obținute

 • Dezvoltarea și testarea unui program de consolidare a capacității amplu la nivelul administraţiei locale (LG) în 12 limbi (versiune generică în limba engleză și 12 versiuni specifice pe țară): o fundație solidă pentru formarea LG-ului european privind acțiunile locale în domeniul climei și energiei (începător și intermediar / avansat) (1 program, module multiple, elemente și media).
 • Dezvoltarea și derularea unui program de ‘train-the-trainer’ : asociațiile / rețelele LG învață modul de motivare și de construire a capacității de bază a LG (membrilor săi) în cele 15 țări ale lor (cel puțin 44 de persoane, aprox. 2 formatori pentru fiecare țară din 15 țări țintă)
 • Dezvoltarea / îmbunătățirea a 92 PAED-uri sub îndrumarea experților (analiza SWOT, direcții pentru măsuri, soluționarea problemelor): LG în acțiune (o medie de 10 pe fiecare țară primară țintă, 3 pe fiecare țară secundară), cu cel puțin 70 adoptate de Consilii în perioada extinsă a Proiectului).
 • Diseminarea pe scară largă a rezultatelor către toate Structurile de Asistență CoM și alte asociații LG, pentru folosirea acestora în vederea construirii capacității LG membre ale acestora.
 • Construirea unei platforme training online pentru dezvoltarea/înbunătățirea SEAP care se adresează alesșilor locali și personalului care lucrează în administrația publică. Platforma este dezvoltată în toate limbile țărilor participante la proiect și este gratută pentru utilizare.
 • Implementarea programului de construcție a capacității LG din 15 țări îmbunătățirea capacității factorilor de decizie și personalului administrației locale din 15 țări, folosind o combinație de abordări de învățare și media (module web, materiale, asistență tematică, îndrumare prin parteneri, asistență prin experți (16.000 LG invitate –direct și prin asociațiile LG contactate, 1.500 LG din întreaga Europă folosind programul pe durata de viață a proiectului):
  De interes primar: Bulgaria, Croația, Estonia, Grecia, Italia, Polonia, România, Slovenia – Pentru toți: 2 workshop-uri tematice, 3 sesiuni de studiu (20 participanți) / Pe fiecare țară: programul train-the-trainer pentru asociațiile/rețelele de LG; în special în programul de construire a capacității LG de generare a PAED de nivel primar, inclusiv o conferință de motivare a start-up-urilor (cel puțin 50 participanți), 4 workshop-uri de formare a orașelor, 2 mese rotunde pentru îndrumarea partenerilor pentru dezvoltarea PAED, workshop-uri privind implicarea părţilor interesate locale în dezvoltarea PAED și suportul pentru dezvoltarea PAED pentru LG selectate).
  De interes secundar:Finlanda, Franța, Suedia, Marea Britanie (în primul rând LG PAED din generația a doua – îmbunătățind în continuare capacitatea LG intermediare sau avansate, sprijinirea dezvoltării PAED sau îmbunătățirea LG selectate)
  De interes terțiar: Austria, Germania, Slovacia (folosirea programului generic de consolidare a capacității și a unor materiale în limbile proprii, participarea la evenimente de formare selectate
Mergi la pagina web a proiectului

MESHARTILITY

MESHARTILITY (Măsurarea și distribuirea datelor cu furnizorii de utilități pentru Covenant of Mayors) proiectul are ca scop dezvoltarea de soluții și instrumente pentru facilitarea schimbului de date între furnizorii de energie și utilități și autoritățile locale care sunt preocupate de evaluarea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) la nivel local și de planificarea de acțiuni pentru a aborda acest lucru prin economii de energie, eficiență energetică și utilizarea surselor regenerabile de energie. Aceste soluții și instrumente vor ajuta comunitățile, care sunt semnatare ale Covenant of Mayors, pentru a dezvolta planurile lor de acțiune privind energia durabila (SEAP-uri).

În scopul de a dezvolta cu succes un SEAP, sau program local similar legat de energie, este necesar să se dispună de date detaliate privind producția și consumul de energie pe teritoriul municipalității. Acest lucru face posibil să se identifice sectoarele care provoacă cele mai mari probleme în ceea ce privește GES (gazele cu efect de seră) emise și se poate determina în ce sectoare pot fi puse în aplicare soluții de energie durabilă. Astfel se sprijină planificarea unor acțiuni eficace în operațiunile autorităților locale precum și la nivelul întregii comunități.

Accesul la date fiabile în domeniul energetic va permite municipalităților să monitorizeze eficiența strategiilor și planurilor implementate. Aceste date sunt, de obicei, generate de producătorii de energie și furnizorii de utilități (care oferă servicii energetice). Aceștia sunt adesea reticenți în a furniza informații referitoare la producția și consumul de energie, datorită legislației privind protecția datelor, frică de concurență, etc.

Cu toate acestea, datele care sunt necesare autorităților pentru întocmirea BEI și SEAP nu ar trebui să aibă impact asupra acestor aspecte.

De ce ? Pentru că autoritățile locale au nevoie, în procesul de planificare, de date agregate, în mod ideal, pe sectore de consum și nu de date dezagregate pentru fiecare consumator din aria lor geografică.

Acestea au nevoie de date pentru rezolvarea problemelor de guvernare și respectă aspectele de  confidentialitate a datelor personale și de afaceri. Prin urmare, este necesar să se dezvolte soluții și instrumente care să faciliteze schimbul de date între furnizorii de energie și utilități și autoritățile locale, într-un mod care va duce la situații win-win pentru ambele părți.

Aceste provocari au fost abordate în proiectul MESHARTILITY, co-finanțat de IEE, prin :

 • Explorarea unor modalități de îmbunătățire a cooperării între municipalități, structurile de sprijin (de exemplu – Coordonatorii și Suporterii Covenant of Mayors) și furnizorii de utilități pentru o planificare mai eficientă în domeniul energiei
 • Crearea și punerea în aplicare a unei scheme de cooperare sistematică între autoritățile locale (APL) și furnizorii de utilități
 • Dezvoltarea, implementarea și monitorizarea SEAP-urilor bazate pe date fiabile în 72 de municipalități selectate din 12 țări
 • Punerea la dispoziție pe scară largă a rezultatelor, inclusiv exemple de bune practici privind schimbul de date.

Rezultate obținute

 • Rapoarte de analiză a cadrului juridic privind schimbul de date în Uniunea Europeană și în cele 12 țări din proiect
 • Rezultatele sondajului cu privire la practicile de schimb de date în Europa
 • Broșura de asistență și îndrumări cu privire la lucrul cu date comunitare la nivel municipal
 • Sprijin pentru 72 de municipalități în dezvoltarea la nivelul comunitățiilor a inventarului inițial de emisii de CO2 folosind date fiabile
 • 144 de acțiuni puse în aplicare de către municipalități
 • Planuri de investiții dezvoltate în toate domeniile abordate de proiect
 • Identificarea de canale financiare pentru punerea în aplicare a SEAP-urilor
 • O medie de 5 milioane de euro investiții atrase în fiecare zonă de proiect (cca. 65 milioane de euro)
 • Diseminarea pe scară largă a experienței și lecțiilor învățate pentru a sprijini și motiva și pe alții
 • Beneficiarii ai proiectului MESHARTILITY au fost municipalități, furnizorii de utilități și energie și asociațiile lor din cele 12 țări participante la proiect: Bulgaria, Cipru, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Malta, Polonia, România, Slovenia, Spania
Mergi la pagina web a proiectului