Asociația „AGENȚIA PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI” (AEEPM) anunță închidere cu succes a proiectului Politici publice alternative pentru dezvoltarea planurilor de acțiune de eficientizare energetică.

Selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă și cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul Social European, Axa Prioritară “Administrație publică și sistem judiciar eficiente”, cod apel POCA/111/1/1/Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod proiect: SIPOCA 230 / MySMIS 113125, proiectul a avut ca obiectiv general dezvoltarea capacității de formulare și promovare a propunerilor de politici publice de către AEEPM, 8 parteneri sociali și 4 ONG-uri pentru dezvoltarea unui set de propuneri de politici publice în domeniul asigurării eficienței energetice la nivelul comunităților locale prin elaborarea și implementarea planurilor de eficiență energetică.

Prin activitățile derulate, proiectul și-a atins toate obiectivele propuse printre care se numără:

OS1) Îmbunătățirea actului administrației publice prin inventarierea setului de politici publice existente în domeniul eficientei energetice și prin dezvoltarea unui instrument de evaluare (sistem de indicatori)

OS2) Îmbunătățirea dialogului dintre AEEPM, ONG-uri, parteneri sociali și instituțiile abilitate, prin intermediul unor consultări publice cu finalitate în îmbunătățirea Legii 121/2014 privind eficiența energetică

OS3) Dezvoltarea capacității unui număr de 4 ONG-uri și 8 parteneri sociali (sindicate și patronate) printr-o serie de instruiri în domeniul politicii energetice, bugetelor locale, responsabilității sociale – RSC, dezvoltării durabile și egalității de șanse și nediscriminării precum și dezvoltarea rețelei europene de colaborare CEESEN.org

OS4) Promovarea unei politici alternative la legea eficientei energetice prin intermediul unei campanii de advocacy.

In cadrul proiectului au fost organizate 32 de evenimente, de tip workshop și sesiuni de instruire, în 8 orașe din tara, fiind capacitate peste 60 de autorități locale, parteneri sociali și ONG-uri. Cu prilejul acestor evenimente a fost pusă sub lupă Legea Eficienței Energetice și posibilitatea de implementare a normelor în vigoare la nivel local.

Ca urmare a dezbaterilor ce au avut loc și a inputurilor primite din partea participanților, Asociația Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului a pregătit o propunere de politică publică alternativă în domeniul eficienței energetice, intitulată ”Îmbunătățirea eficienței energetice la nivel local prin dezvoltarea și implementarea de planuri de eficiență energetică”. Această politică publică alternativă pornește de la problema unei capacități reduse de conformare a unităților administrativ-teritoriale la cadrul de reglementare a domeniului eficienței energetice și vizează reducerea impactul negativ asupra mediului, asupra sănătății populației și a condițiilor de viață, generat de consumul de energie de la nivelul tuturor tipurilor de consumatori de energie. Printre obiectivele propunerii se numără: contribuirea la reducerea consumului de energie și la creșterea eficienței energetice la nivelul tuturor categoriilor de consumatori energetici, contribuirea la eficientizarea aplicării măsurilor de eficiență energetică, stimularea implicării UAT-urilor în conceperea și implementarea măsurilor de creștere a eficienței energetice pentru toate categoriile de consumatori, toate acestea prin îmbunătățirea nivelului de informare și conștientizare în rândul consumatorilor casnici și necasnici cu privire la necesitatea și avantajele reducerii consumului de energie și creșterii eficienței energetice, prin creșterea acurateței, gradului de acoperire geografică și transparenței măsurătorilor cu privire la consumul de energie și rezultatele aplicării de măsuri de eficiență energetică, precum și prin promovarea și susținerea implementării la nivel local a măsurilor de creștere a eficienței energetice, cu privire la clădiri, instalații de încălzire și răcire, iluminat, aparatură și echipamente electronice și electrocasnice, ș.a.

Dincolo de propunerea de politică publică alternativă, un alt rezultat important al proiectului îl constituie formarea unui număr de 21 de grupuri de inițiativă locală care vor avea ca scop întărirea dialogului social privind eficiența energetică și protecția mediului, interacționând în vederea:

  • consolidării dialogului social printr-un proces voluntar de informare, consultare și negociere în vederea stabilirii de acorduri în probleme de interes comun privind eficiența energetică și protecția mediului;
  • creșterii nivelului de informare prin comunicarea de date relevante, de măsuri și procedee de bune practici între membrii fiecărui GIL;
  • încurajării consultării și schimbului de opinii în cadrul dialogului social privind problemele legate de eficiența energetică și protecția mediului;
  • contribuirii active la promovarea politicii publice propuse prin proiect, ca obiectiv imediat, concret și măsurabil.

Ca urmare a implementării proiectului Politici publice alternative pentru dezvoltarea planurilor de acțiune de eficientizare energetică, AEEPM consideră că demersurile față de schimbările legislative dorite de autoritățile locale, precum și obiectivele de a creștere numărul de consumatori care aplică măsuri de eficiență energetică, de a reducere consumul de energie, de a reducere emisiile de CO2, de a orienta economia către surse de energie sustenabile și de a îmbunătăți nivelul de independență energetică sunt în aceeași măsură priorități europene și beneficii clare pentru o dezvoltare durabilă și continuă să rămână priorități pentru următorii ani.

Mai multe detalii despre AEEPM și despre activitățile proiectului găsiți pe https://www.managenergy.ro

CONTACT:
Antonio Alexandru COSTEA, Manager de proiect, tel: +40741459281
Izabella Ghiță, Expert Comunicare, tel: +40723241760
email: poca113125@managenergy.ro