NGO – activând în slujba comunităților locale!

Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM) este un ONG care servește comunitatea locală. Este o organizație calificată care operează în interesul public pentru a evalua energia locală și problemele de mediu în comunitățile locale. Agenția ajută autoritățile locale să-și formuleze strategii în aceste domenii și susține comunitățile locale în ceea ce privește furnizarea de informații către public și comunitatea de afaceri, creșterea gradului de conștientizare a problemelor lor actuale în acest domeniu, precum și oferirea de consiliere cu privire la pornirea și gestionarea proiectelor legate de energie și protecția mediului. Obiectivele principale ale Agenției sunt legate de dezvoltarea durabilă a comunităților locale.

Agenția pentru Eficiență Energetică și Protecția Mediului (AEEPM) este o entitate juridică, independentă, fondată în anul 2007, la inițitiva Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, co-finanțată de Comisia Europeană prin Programul Intelligent Energy Europe, organizată ca ONG.

Agenția este un ONG aflat în slujba comunităților locale.

Agenția este o unitate de management pentru proiecte locale, regionale și naționale, în domeniul dezvoltării durabile, energie sustenabilă și pentru protecția mediului.

Membrii organizației sunt grupuri de consumatori, producători și distribuitori de energie, organizații sociale și de afaceri și autorități publice interesate în aplicarea unor măsuri și planuri de acțiune pentru utilizarea rațională a energiei și dezvoltarea de proiecte de energie regenerabilă pentru a asigura o dezvoltare durabilă a comunităților în care locuiesc și își desfășoară activitatea.

Agenția este fondată cu scopul de a deveni o entitate juridică respectată în comunitatea locală, capabilă să capitalizeze expertiză și să influiențeze politicile locale, regionale și naționale în cea ce privește poducția și modul de utilizare a energiei precum și dezvoltarea de surse regenerabile de energie.

Scopul agenției este de a sensibiliza obișnuința de consum, stimularea dezvoltării de noi surse de energie regenerabile, difuzarea de informații privind bunele practici internaționale în domeniu, publicarea de buletine de informare care să ajute la educarea tuturor actorilor implicați în domeniu, să promoveze creșterea eficienței energetice, precum și consumul de energie din surse regenerabile și diseminarea experienței cu actorii europeni cu experiență și proiecte de succes.

Agenția sprijină comunitățile locale pentru adoptarea de Planuri Locale de Acțiune pentru Energie Durabilă care să conducă la folosirea inteligentă a energiei. Această linie de acțiune va ajuta la economii de energie de până la 20% în sectoarele public și privat.

Acțiunile desfășurate prin aceste planuri de acțiune trebuie să conducă la crearea de locuri de muncă în sectorul surselor alternative și regenerabile de energie.

Agenția sprijină tranziția de la o economie bazată pe energie din combustibili fosili la o economie curată bazată pe energie din surse regenerabile.

Introducerea de surse curate de energie va contribui în mod direct la îmbunătățirea calității aerului, oferind astfel un mediu sănătos pentru cetățeni și poate ajuta la limitarea efectelor schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efet de seră cu până la 20%.

Agenția promovează conservarea energiei și utilizarea eficientă contribuind astfel la îmbunătățirea standardului de locuire și a confortului general al locuitorilor. Îmbunătățiri pot fi făcute, de asemenea, în sectorul de transport, care este cunoscut a fi o sursă importantă de poluare, prin încurajarea utilizării de mijloace alternative de transport precum și utilizarea unor surse de energie alternative.

Pe termen lung, scopul Agenției este de a deveni o referință în piața de energie din România prin promovarea utilizării inteligente a energiei în sectoarele public și privat și sprijinirea dezvoltării locale durabile prin punerea în aplicare a unor programe de acțiune consistente.

Agenția este un organism calificat, ce își desfășoara activitatea în interes public pentru evaluarea problemelor locale de energie și mediu la nivelul comunităților locale.
Agenția activează ca Unitate de Management pentru proiecte locale, regionale, naționale sau internaționale, în domeniul energiei și protecției mediului.
Agenția ajută comunitățile locale să-și formuleze strategiile în domeniul energiei și protecției mediului și susține comunitățile locale în cea ce privește asigurarea informării publicului și a comunității de afaceri, a conștientizării acestora asupra problemelor curente în domeniu, precum și a consilerii la începerea și derularea proiectelor cu componentă energetică și de protecția mediului înconjurător.
Toată lumea are nevoie de energie pentru a trăi – încălzire, răcire și energie electrică. Combustibilii utilizați în prezent pentru a genera energie sunt în mare parte fosili și neregenerabili (de exemplu, uraniu pentru energia nucleară). Deoarece combustibilii fosili sunt din ce în ce mai rari și concurența pentru achiziționarea lor crește, prețurile la energie sunt în creștere. Criza energetică se va adânci, și astfel planificarea unei maniere de a folosi energia într-un mod mai durabil devine importantă – deoarece energia este un produs valoros.  Aceasta este o problemă care afectează întreaga comunitate.
Planificarea și monitorizarea procesului de tranziție este un proces complex, care necesită o abordare cuprinzătoare. Acest lucru înseamnă planificarea, implementarea și monitorizarea acțiunilor.

Principalele obiective ale Agenției

 • promovarea eficienței energetice și utilizarea surselor de energie alternative
 • promovarea proiectelor referitoare la implementarea soluțiilor moderne de alimentare cu energie
 • promovarea proiectelor referitoare la optimizarea traficului rutier și a mijloacelor de transport nepoluante
 • controlul și diminuarea poluarii mediului (apă, aer, sol, poluare sonoră) prin promovarea tehnologiilor economice și curate
 • promovarea proiectelor privind utilizarea eficientă a resurselor, diminuarea risipei, colectarea selectivă a deșeurilor și promovarea reutilizării resurselor
 • promovarea proiectelor pentru optimizarea consumurilor energetice în clădirile publice
 • promovarea conceptului de clădire NZeB și Renovare Națională (eficiență energetică pentru clădirile existente)
 • educarea, conștientizarea și diseminarea rezultatelor precum și alte măsuri de implicare a cetățenilor în utilizarea eficientă a energiei și în proiecte de protecția mediului
 • suport pentru comunitățile locale în elaborarea și implementarea de Planuri de Acțiune pentru dezvoltare durabilă
 • colaborarea cu alte agenții, cu alte organizații din Europa în scopul facilitării transferului de competență și a bunelor practici în domeniu
 • facilitarea accesării surselor de finanțare, redactarea și implementarea de proiecte în nume propriu sau pentru alți beneficiari
 • acordarea de asistență tehnică pentru conceperea, implementarea și monitorizarea proiectelor precum și acordarea de suport pentru creșterea capacității în realizarea politicilor publice în domeniul energiei sustenabile și a protecției mediului

Expertiză capitalizată

Suport oferit comunităților locale pentru realizarea SEAP
Colaborări în proiecte europene
Implementare Planuri de Acțiune Locală
Promovarea de politici naționale
Promovarea de politici și planuri locale
Gestionarea de fonduri europene nerabursabile
Reprezentarea intereselor municipalităților
Organizarea de conferințe
Mobilizarea și motivare stakeholderilor reprezentativi
Implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă